Tryb postępowania przed egzaminem licencjackim

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony zostaje w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac (AP) związany z systemem USOS. Serwis połączony z centralnym Punktem Logowania znajduje się pod adresem http://www.ap.uj.edu.pl

Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego w sprawie formy pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego

LICENCJAT 2018/2019 w Instytucie Filologii Romańskiej UJ

1. Studenci wpisują się na początku roku akademickiego na seminarium językoznawcze lub literackie w proporcji 1/1, na zasadzie kolejności zgłoszeń.

2. Temat pracy licencjackiej jest związany z tematyką seminarium, na które uczęszcza student.

• praca licencjacka napisana jest w języku kierunkowym i powinna mieć objętość 15–30 stron (średnio około 20 stron),

• praca musi być złożona u promotora przed rozpoczęciem sesji letniej (do 15 czerwca) lub jesiennej (do 31 lipca)

 

Złożenie gotowej pracy u promotora we wrześniu skutkuje niemożliwością zdania egzaminu licencjackiego przed naborem na studia II stopnia.  

zakres egzaminu licencjackiego ma być ogłoszony w formie zagadnień o charakterze przekrojowym związanych z tematyką seminarium na początku roku akademickiego.  Ilość  zagadnień określa wykładowca prowadzący seminarium.

• na egzaminie licencjackim student losuje  dwa pytania z zakresu podanych zagadnień i odpowiada dodatkowo na jedno pytanie związane z pracą. W sumie student odpowiada na trzy pytania.

 

Terminy obron prac licencjackich:

9, 10 lipca 2019 r.

13 września 2019 r.

24, 25 września 2019 r.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na trzy tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż do 1 września pracownik sekretariatu wprowadza do USOS podane przez promotora dane dotyczące pracy, tj: tytuł pracy, dane promotora, dane recenzenta.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wszyscy studenci III roku studiów - przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego - zobowiązani są do:

  • wypełnienia w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i w języku pracy
  • wprowadzenia do systemu AP (nie później niż do 15 września) ostatecznej wersji pracy przedkładanej do oceny promotora w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników [załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego].

Zaakceptowana przez promotora w systemie AP (nie później niż do 30 września), ostateczna wersja pracy stanowi bezwzględny warunek uzyskania zaliczenia z seminarium licencjackiego i przekazania pracy do recenzji. Recenzenci uzupełniają recenzję najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego

  • zgłoszenia w systemie USOSweb programu do rozliczenia (po uzyskaniu w USOS wpisów ocen i zaliczeń  z wszystkich zadeklarowanych przedmiotów)
  • na 7 dni przed obroną złożenia w sekretariacie IFR oświadczenia o prawach autorskich (wydruk z AP) i wypełnionego oraz podpisanego własnoręcznie formularza z Biura Karier UJ 

http://www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz, zaświadczenia o braku zobowiązań wobec bibliotek oraz WNIOSKU o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych

Wtedy też otrzymacie Państwo numer konta, na który należy wnieść opłatę za dyplom - w ciągu następnych trzech dni w sekretariacie należy złożyć:

  1. cztery fotografie do dyplomu (4,5 cm x 6,5 cm) (wersja polska) lub o jedną więcej w przypadku odpisu w języku obcym
  2. potwierdzenie opłaty za dyplom:
    • dyplom w języku polskim - 60 zł
    • dyplom w języku obcym - 40 zł

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - EGZAMIN LICENCJACKI

Filologia francuska

Filologia hiszpańska

Filologia portugalska

Filologia włoska

Filologia rumuńska