Tryb postępowania przed egzaminem licencjackim

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony zostaje w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac Dyplomowych (APD) związany z systemem USOS. Serwis połączony z centralnym Punktem Logowania znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl

Zarządzenie nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego w sprawie formy pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego

LICENCJAT 2016/2017 w Instytucie Filologii Romańskiej UJ

1. Studenci wpisują się na początku roku akademickiego na seminarium językoznawcze lub literackie w proporcji 1/1, na zasadzie kolejności zgłoszeń.

2. Temat pracy licencjackiej jest związany z tematyką seminarium, na które uczęszcza student.

• praca licencjacka napisana jest w języku kierunkowym i powinna mieć objętość 15–30 stron (średnio około 20 stron),

• praca musi być złożona u promotora przed rozpoczęciem sesji letniej (do 15 czerwca) lub jesiennej (do 31 lipca)

• praca musi być wprowadzona do USOS-a co najmniej 15 dni przed egzaminem licencjackim

 

W związku z obowiązkiem wprowadzania do USOS daty złożenia pracy magisterskiej, ostatnie prace muszą zostać wprowadzone przez studenta do APD do 29 września, a wersje papierowe wraz z sumami kontrolnymi muszą być złożone w sekretariacie jednostki do 30 września.

Złożenie gotowej pracy u promotora we wrześniu skutkuje niemożliwością zdania egzaminu licencjackiego przed naborem na studia II stopnia.  

zakres egzaminu licencjackiego ma być ogłoszony w formie zagadnień o charakterze przekrojowym związanych z tematyką seminarium na początku roku akademickiego.  Ilość  zagadnień określa wykładowca prowadzący seminarium.

• na egzaminie licencjackim student losuje  dwa pytania z zakresu podanych zagadnień i odpowiada dodatkowo na jedno pytanie związane z pracą. W sumie student odpowiada na trzy pytania.

 

Terminy obron prac licencjackich:

10, 11 lipca 2017 r.

14, 15 września 2017 r.

22 września 2017 r.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W dniu zdania przez Państwa ostatniego egzaminu w sesji należy zgłosić przez system USOSweb program do rozliczenia!

Wszyscy studenci, którzy będą składać pracę licencjacką w roku akademickim 16/17 zobowiązani są do:

  1. na 14 dni przed obroną przesłania tytułu pracy w języku pracy, języku polskim oraz w jęz. angielskim (w tytule wiadomości prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz datę obrony i w miarę możliwości skład komisji) na adres:
  2. na 12-11 dni przed obroną wprowadzenia pracy do APD
  3. na 11-10 dni przed obroną przyniesienia do sekretariatu dwóch egzemplarzy pracy wydrukowanych z systemu wraz z sumami kontrolnymi, oświadczenia o prawach autorskich i wypełnionej oraz podpisanej własnoręcznie ankiety do Biura Karier UJ http://www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz, zaświadczenia o braku zobowiązań wobec bibliotek oraz WNIOSKU o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych
 

Wtedy też otrzymacie Państwo numer konta, na który należy wnieść opłatę za dyplom - w ciągu następnych trzech dni w sekretariacie należy złożyć:

  1. cztery fotografie do dyplomu (4,5 cm x 6,5 cm) (wersja polska) lub o jedną więcej w przypadku odpisu w języku obcym
  2. potwierdzenie opłaty za dyplom:
    • dyplom w języku polskim - 60 zł,
    • dyplom w języku obcym - 40 zł.

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - EGZAMIN LICENCJACKI

Filologia francuska

Filologia hiszpańska

Filologia portugalska

Filologia włoska

Filologia w zakresie języka hiszpańskiego