Tryb postępowania przed egzaminem magisterskim

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony zostaje w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac Dyplomowych (APD) związany z systemem USOS. Serwis połączony z centralnym Punktem Logowania znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl

Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wymagania dla prac magisterskich w IFRom UJ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na trzy tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż do 7 września pracownik sekretariatu wprowadza do USOS podane przez promotora dane dotyczące pracy, tj: tytuł pracy, dane promotora, dane recenzenta.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wszyscy studenci II roku studiów - przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego - zobowiązani są do:

 • wypełnienia w systemie APD formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i w języku pracy
 • wprowadzenia do systemu APD (nie później niż do 15 września) ostatecznej wersji pracy przedkładanej do oceny promotora w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników [załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego].

Zaakceptowana przez promotora w systemie APD (nie później niż do 30 września), ostateczna wersja pracy stanowi bezwzględny warunek uzyskania zaliczenia z seminarium magisterskiego i przekazania pracy do recenzji. Recenzenci uzupełniają recenzję najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego

 • zgłoszenia w systemie USOSweb programu do rozliczenia (po uzyskaniu w USOS wpisów ocen i zaliczeń  z wszystkich zadeklarowanych przedmiotów)
 • na 7 dni przed obroną złożenia w sekretariacie IFR oświadczenia o prawach autorskich (wydruk z APD) oraz
 1.   WNIOSKU o wydanie odpisów dokumentów w języku obcym poświadczających ukończenie studiów wyższych, zaświadczenia o braku zobowiązań wobec bibliotek, formularza z Biura Karier UJ http://www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

Wtedy też otrzymacie Państwo numer konta, na który należy wnieść opłatę za dyplom - w ciągu następnych trzech dni w sekretariacie należy złożyć:

 1. cztery fotografie do dyplomu (4,5 cm x 6,5 cm) (wersja polska) lub o jedną więcej w przypadku odpisu w języku obcym
 2. potwierdzenie opłaty za dyplom:
  • dyplom w języku polskim - 60 zł
  • dyplom w języku obcym - 40 zł

 

Terminy obron prac magisterskich:

12, 13 lipca 2018 r.

19, 20 września 2018 r.

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - EGZAMIN MAGISTERSKI

Filologia francuska

Filologia hiszpańska

Filologia portugalska

Filologia włoska