Uwaga Studenci, ważne!

Termin: 09.04.2020 - 15.05.2020

Zarządzenie nr 36
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 7 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego


Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarządzam, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozdziału VII otrzymuje brzmienie: „Przepis epizodyczny, przepisy przejściowe i końcowe”;
2) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

㤠27a


1. W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2020 roku studenci i doktoranci ubiegający się o:
     1) zapomogę w związku ze znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w tym związanej z wprowadzeniem w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej;
     2) stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 mogą składać wniosek i  dokumentację jedynie w wersji elektronicznej – przepisu § 8 ust. 7 nie stosuje się.


2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb stanowi złożenie wniosku.


3. Do wniosku o zapomogę należy dołączyć dokumenty elektroniczne lub skany dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności powodujących znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, a w przypadku ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych – dokument elektroniczny lub skan właściwego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.”.


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 roku.


Rektor  

Prof. dr  hab. med. Wojciech Nowak

Data opublikowania: 09.04.2020
Osoba publikująca: Barbara Nowak